Правила користування бібліотеками
Централізована бібліотечна система "Свічадо"
Святошинського району міста Києва

 

Типові правила користування бібліотеками України

 

1. ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ

1. Правила користування Бiблiотекою розробленi у вiдповiдностi з Законом України "Про бiблiотеки i бiблiотечну справу", "Основами законодавства України про культуру", "Законом України про iнформацiю", "Типовими правилами користування бібліотеками України", затвердженими наказом МК №275 від 05.05.1999 р.

2. Бiблiотека, як бiблiотечно-бiблiографiчний, культурно-просвiтницький i науково-допомiжний соцiальний iнститут, забезпечує збирання, збереження i загальнодоступнiсть документально-iнформацiйних ресурсiв (книг, документiв та iнших носiїв iнформацiї), свободу вибору лiтератури та сучаснi форми iнформацiйного забезпечення користувачiв.

3. Бiблiотека забезпечує державнi гарантiї громадянам безкоштовностi основних видiв бiблiотечних послуг. Платнi послуги надаються за запитами користувачiв; розмiр оплати та перелiк платних послуг визначаються адмiнiстрацiєю у вiдповiдностi з чинним законодавством України та постановою Кабінету Міністрів України.

4. Бiблiотека, орiєнтована на принципи iнтелектуальної свободи, гарантує громадянам, пiдприємствам, установам, органiзацiям право на доступ до бiблiотечних фондiв та одержання бiблiотечних послуг.

5. Бiблiотека, керуючись принципами наукового формування фонду, гуманностi i демократизацiї суспiльства, гарантує збереження творiв друку незалежно вiд полiтичних, релiгiйних переконань авторiв.

6. Бiблiотека, згiдно з чинним законодавством України, зберiгає таємницю запитiв читачiв, не допускає використання даних про читачiв з будь-якою метою, крiм наукової.

7. Читачi i працiвники бiблiотеки зобов'язанi бути взаємно ввiчливими, виконувати Правила користування бiблiотекою, дотримуватись тишi, чистоти i порядку, дбайливо ставитись до фонду та майна бiблiотеки. Палити в бібліотеці суворо заборонено.

 

2. ОБОВ’ЯЗКИ БІБЛІОТЕКИ З ОБСЛУГОВУВАННЯ КОРИСТУВАЧІВ

Бібліотека зобов’язана:

1. Здійснювати наукове формування бібліотечного фонду у відповідності зі статусом наукової бібліотеки та з врахуванням читацьких запитів

2. Створювати умови читачам для використання фонду, впроваджувати сучасні інформаційні технології з метою оперативного задоволення запитів читачів, надавати допомогу в доборі необхідних документів.

3. Вдосконалювати систему інформування читачів про бібліотечні фонди, про всі види інформаційно-бібліотечних послуг, які надає бібліотека, в т.ч. платних.

4. Формувати у читачів потребу в інформації, користуванні бібліотекою та сприяти підвищенню культури читання.

5. Розвивати сферу діяльності бібліотеки як центру культури, задовольняти потреби читачів у спілкуванні, створювати при бібліотеці читацькі об’єднання, клуби за інтересами.

6. Створювати читацькі ради; звітувати про діяльність бібліотеки перед користувачами.

7. Забезпечити збереження бібліотечного фонду; систематично здійснювати контроль за своєчасним поверненням до бібліотеки виданих користувачам документів.

 

3. ПРАВА ЧИТАЧІВ

1. Громадяни мають право користуватися бiблiотекою незалежно вiд соціального походження, статі, освіти, расової і національної приналежності, віросповідання, майнового стану та мiсця проживання. Особи, якi тимчасово проживають в м.Днiпропетровську, знаходяться у вiдрядженнi, тощо мають право користуватись фондом бiблiотеки тiльки в читальних залах.

2. Фондами бiблiотеки мають право користуватись особи з 16-рiчного вiку. Дiти до 16-и рокiв вiдвiдують бiблiотеку з дозволу i на основi документiв їх батькiв та особистого свiдоцтва про народження.

3. Читачi бiблiотеки мають право:

  • користуватись всiма фондами бiблiотеки, в т.ч. рiдкiсними i цiнними виданнями, в спецiалiзованих читальних залах;
  • брати додому книги iз фонду вiддiлу абонементу;
  • одержувати видання iз фондiв iнших бiблiотек через мiжбiблiотечний абонемент (МБА);
  • здiйснювати попереднє замовлення на лiтературу iз фонду бiблiотеки по телефону, факсу, iншими засобами.

4. Читач може реалiзувати свої духовнi, нацiонально-культурнi потреби i творчi можливостi, приймаючи участь в культурно-масовiй дiяльностi бiблiотеки: засiданнях клубiв за iнтересами, творчих зустрiчах в лiтературнiй та музичнiй вiтальнях, читацьких конференцiях, диспутах i лiтературних вечорах.

5. Читачi мають право брати участь в громадському управлiннi бiблiотекою, вибирати i бути обраним в громадську Раду бiблiотеки.

6. Громадяни, юридичнi особи, громадськi органiзацiї можуть здiйснювати матерiальну пiдтримку бiблiотеки, фiнансувати бiблiотечнi програми, творчi починання, представляти i захищати її iнтереси.

 

4. ОБОВ'ЯЗКИ ЧИТАЧIВ

1. Вiдвiдувач при записi до бiблiотеки зобов'язаний ознайомитись з Правилами користування бiблiотекою i пiдтвердити зобов'язання їх виконувати пiдписом в реєстрацiйнiй картцi.

2. Вiдвiдуючи бiблiотеку, кожен читач зобов'язаний здати в гардероб верхнiй одяг, портфель, сумку, друкованi видання, якi не належать бiблiотецi. Грошi та цiннi речi на зберiгання не приймаються.

3. Порядок запису до бiблiотеки:

1)      Реєстрацiя читача здiйснюється при наявностi фотокартки, паспорта або вiйськового квитка, в особливих випадках — посвiдчення особи.

2)      Читачевi видається читацький квиток на право користування бiблiотекою.

3)      Читацький квиток дiйсний протягом календарного року. Щорiчно з першого сiчня проводиться перереєстрацiя читачiв.

4)      Передавати читацький квиток iншiй особi або користуватись чужим квитком забороняється.

5)      В разi втрати квитка читачевi видається за додаткову плату його дублiкат.

6)      За побажанням читачі можуть користуватись тимчасовим читацьким квитком, який дає право 2-х відвідувань бібліотеки.

7)      Вiдвiдувачi, що не зареєстрованi як постiйнi читачi, одержують разовий пропуск (разовий контрольний листок) пiсля пред'явлення посвiдчення особи. Разовий пропуск дає право користуватись бiблiотечними каталогами, картотеками, отримувати довiдки.

8)      При вiдвiдуваннi бiблiотеки читач пред'являє контролеру читацький квиток або пропуск i одержує контрольний листок.

9)      При виходi з бiблiотеки читач повертає контролеру контрольний листок з вiдмiтками читальних залiв.

4. Порядок замовлення видань в читальних залах.

1)      Для замовлення видань читач повинен перевiрити їх наявнiсть в читацьких каталогах бiблiотеки i заповнити на кожну книгу листок замовлення.

2)      В читальному залi читач пред'являє читацький квиток, контрольний листок, листки замовлень. Одноразово можна замовити не бiльше 10 книг.

3)      Прийом замовлень вiд читачiв i видача їм лiтератури припиняється за 30 хв. до кiнця роботи читального залу.

4)      Видання з пiдсобних i спецiалiзованих фондiв читач отримує протягом 3-10 хв., а з основного книгосховища, яке розташоване в iншому примiщеннi (вул.К.Лiбкнехта,76, вул.Ленiнградська, 10), — на другий день пiсля 14.00 годин.

Замовлена з книгосховища лiтература зберiгається на бронеполицi 7 днiв. При необхiдностi читач може по телефону або особисто продовжити цей термiн зберiгання.

4.       Замовленi читачами твори друку перевiряються на наявнiсть всiх сторiнок i вкладок:

 читачем — при одержаннi замовлених видань;

бiблiотекарем — при поверненнi використаних читачем видань.

В разі виявлення дефектів читач повинен попередити бібліотекаря негайно, в іншому разі відповідальність за виявлені дефекти несе користувач. При цьому бібліотекар зобов’язаний зробити на документах відповідну позначку

5.       При поверненнi читачем книг на контрольному листковi робиться вiдповiдна вiдмiтка.

6.       Єдиний примiрник в фондi, рiдкiснi i цiннi твори друку, довiдковi, перiодичнi, видання, що користуються пiдвищеним попитом, матерiали, одержанi по МБА, додому не видаються.

5. Порядок користування фондом абонементу.

1)      Читач абонементу може одержати додому не бiльше 5 видань термiном до 30 днiв. Строк користування новими журналами й iншими творами друку пiдвищеного попиту — до 10 днiв за узгодженням з працiвниками абонементу.

2)      За кожен отриманий примiрник творiв друку на абонементi читач повинен розписатися в своєму читацькому формулярi.

3)      При поверненнi видань — запис книговидачi погашається розписом бiблiотекаря.

4)      Читачi, що користуються абонементом, у вiдповiдностi з Законом України "Про бiблiотеки i бiблiотечну справу", ст.21, з метою збереження державного фонду в окремих випадках при користуванні цінними виданнями вносять грошову заставу. Розмiр застави визначається адмiнiстрацiєю бiблiотеки.

6. Формуляр читача, контрольнi листки, бланки замовлень є первинними статистичними документами, що засвiдчують дату вiдвiдування i факт видачi творiв друку iз фонду бiблiотеки та їх повернення читачем. Ці документи зберігаються 3 роки.

 

5. ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ ЧИТАЧIВ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА I ПРАВИЛ КОРИСТУВАННЯ БIБЛIОТЕКОЮ

1. Читач зобов'язаний виконувати Правила користування бiблiотекою, бережливо ставитись до фондiв бiблiотеки i її майна, своєчасно повертати отриманi на тимчасове користування видання.

2. Громадяни, пiдприємства, органiзацiї, установи, якi втратили твори друку з фондiв бiблiотеки або заподiяли їм непоправну шкоду, зобов'язанi замiнити їх вiдповiдними творами друку або творами, визнаними бiблiотекою рiвноцiнними. При неможливостi замiни — вiдшкодувати їх комерцiйну вартiсть або витрати на вiдновлення видання (вартiсть копiї).

3. В разi навмисного пошкодження або викрадення видань iз бiблiотечного фонду, читач несе кримінальну відповідальність згідно чинному законодавству України, позбавляється права користування бiбліотечним фондом терміном від 1 місяця до 1 року.

Про такi порушення бiблiотека повiдомляє адмiнiстрацiю за мiсцем роботи або навчання, iншi бiблiотеки.

4. Читачi, якi порушили Правила користування бiблiотекою виключаються з бiблiотеки на 1 рiк, при повторних порушеннях — назавжди.